Beste klant, u Ontvangt altijd een bevestiging van uw bestelling of verzending van uw bestelling per e-mail. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben kijk dan even in de spambox!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Deoorclip.nl en op alle met Deoorclip.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Deoorclip.nl is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder 'klant' wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.deoorclip.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Deoorclip.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Deoorclip.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Deoorclip.nl en/of het plaatsen van een sieraden bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Deoorclip.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Deoorclip.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres. De klant en Deoorclip.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Deoorclip.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Deoorclip.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Deoorclip.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's (), inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. 
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Deoorclip.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manieren worden betaald:

 • iDEAL (via payment provider Mollie)
 • Bancontact/Mister Cash (via payment provider Mollie)
 • SofortBanking (via payment provider Mollie)
 • PayPal
 • Bankoverschrijving: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL28 KNAB 0255 5787 84 ten name van Asiera / Deoorclip.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 Deoorclip.nl heeft de op de website aangeboden sieraden op voorraad. Bestellingen worden na betaling zo snel mogelijk afgeleverd:

 • Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde sieraden in de regel binnen 24 uur na ontvangst van de betaling. Dit kunnen wij doen omdat wij uitsluitend uit voorraad verkopen.
 • De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via de reguliere verzending van briefpost (PostNL)  of via pakketpost van TNT of enig andere geschikte transporteur.
4.4 De verzendkosten van bestellingen worden bepaald op basis van de actuele tarieven van PostNL. Deze worden berekend aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde sieraden en verpakkingsmateriaal. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van sieraden gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan De webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de sieraden gaat over op het moment dat de sieraden door de vervoerder aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de sieraden in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan de webshop zijn voor rekening van de Klant en moeten franco geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de sieraden aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde sieraden. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Deoorclip.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de sieraden niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Deoorclip.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe sieraden dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een sieraad om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het sieraad binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Deoorclip.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de sieraden niet beschadigd of gebruikt zijn. Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd en in originele envelop/verpakking te worden geretourneerd.
6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Deoorclip.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan Deoorclip.nl betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de sieraden zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Deoorclip.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant Deoorclip.nl. Deoorclip.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 Indien Deoorclip.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Deoorclip.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de sieraden en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Deoorclip.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Deoorclip.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Deoorclip.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van de bestelling;
 • De betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres·
 • Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site·
 • Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 Deoorclip.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Deoorclip.nl verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen (Nederland).

 

Artikel 13 Diversen

13.1 Deoorclip.nl is een handelsnaam van Asiera geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02094401. 
13.2 BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van Asiera is: NL001437072B17.
13.3 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Deoorclip.nl, met email-adres info@deoorclip.nl. 
13.4 Betalingen van bestelde sieraden kunnen worden verricht op ABN-AMRO nummer: NL28 KNAB 0255 5787 84 t.n.v Asiera / Deoorclip.nl. Voor internationale betalingen kunt u gebruik maken van: IBAN nr: NL28 KNAB 0255 5787 84.
13.5 Wanneer door Deoorclip.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Deoorclip.nl deze algemene voorwaarden soepel toepast.


Menu